Get Adobe Flash player

Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Kaszubianki”

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie Kaszubianki, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kamienica Szlachecka.

§4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II Cele i formy działania Stowarzyszenia.

§7. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa o ochrony ludności;
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
- organizowanie szkoleń, spotkań, wycieczek itp.
- współpracę ze środowiskami nauki i oświaty, władzami samorządowymi, środkami masowego przekazu, oraz z osobistościami życia publicznego, organizacjami społecznymi i środowiskami religijnymi,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
- organizowanie imprez środowiskowych.

§ 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobycia funduszy na działalność statutową,
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia. Cały dochód stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność statutową stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- członków wspierających
- członków honorowych

§11. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia,

§12. Członek zwyczajny
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele stowarzyszenia,
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko walnego zebrania jest ostateczne.
3. Członek zwyczajny ma prawo: - wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, -zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia - korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4. Członek zwyczajny ma obowiązek : - przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, - regularnego opłacania składek członkowskich, - aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

§13.Członek honorowy.
1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zastać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
4.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§14.Członek wspierający.
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia , zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§15. Ustanie członkowstwa
1.Ustanie członkowstwa następuje poprzez uchwałę zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: - dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie, - śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: - działania na szkodę Stowarzyszenia , - naruszania postanowień statutu, regulaminów, i uchwał władz Stowarzyszenia - popełnienia czynu haniebnego,
4. Od uchwał zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§16. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna,

§17. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata

§18. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§19. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebrania członków mogą być:
- zwyczajne,
- nadzwyczajne,
- robocze,
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez zarząd:
- z inicjatywy Zarządu
- na wniosek Komisji Rewizyjnej
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków,
5.1 W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków: - ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia - rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, - decyduje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, - wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną, - uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia, Zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, - podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku, - rozpatruje odwołania od uchwal Zarządu, - nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

§20. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum 3 osób(w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami Walnego Zebrania,
- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej finansowej,
- przedstawiania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji i kontraktów państwowych,
- ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§21. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
- składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie
8. Członkowie Komisji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu niektórych osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz.924 i Nr 154, poz.1799, z 2002r. Nr113, poz.984 oraz z 2003r. Nr 45, poz.391 i Nr 60, poz.535);

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa

§22. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
- składek członkowskich członków zwyczajnych,
- dotacji, darowizn, spadków, i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku stowarzyszenia
- dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§23. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§24.Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§25. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia Kaszubianki po zaspokojeniu jego zobowiązań.

Pobierz Regulamin i kartę zgłoszeniową

Film

Lębork

Losowe zdjęcia
Statystyki
mod_vvisit_counterDziś48
mod_vvisit_counterWczoraj235
mod_vvisit_counterRazem1174090

Dziś: 03.Lut.2023